naša vízia - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah
naša vízia
Realizácia v období 2022 - 2023
Opatrovateľská služba, terénna forma sociálnej služby. Sídlo opatrovateľskej služby - v existujúcom zariadení.

Realizácia v období: 2022 - 2023
Centrum vzdelávania v sociálnych službách a vytvorenie špecializovanej sociálno-poradenskej služby
Druh sociálnej služby: vzdelávacie aktivity

Realizácia v období 2023 - 2025
Zriadenie zariadenia podporovaného bývania pre 8 prijímateľov sociálnej služby.
Druh sociálnej služby: pobytová sociálna služba
,,Každý z nás má moc dať šťastie...,
načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku."
Pam Brownová

1. Nielen každý človek, ale aj každá organizácia by mala mať stanovenú svoju víziu, poslanie a ciele. Je to predpoklad jeho úspešného priebehu života a sebarealizácie. Vízia našej organizácie je dosiahnuteľná predstava o tom akou si organizácia praje byť v budúcnosti.

2. NO poskytuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

3. Vo svojej činnosti sa NO zameriava na poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti, ktorá sa opiera o tímovú spoluprácu zamestnancov NO. Organizačne je NO rozdelené do dvoch jednotlivých tímov „Nezábudka“ (ŠZ) a “ Návrat“ (DSS) pod vedením koordinátorov tímov, ktorí sú sociálnymi pracovníkmi. Súčasťou každého tímu sú sociálny pracovník, zdravotná sestra, pracovný terapeut, opatrovateľky ako aj zamestnanci technickej prevádzky. Odborné vedenie tímov je v kompetencií vedúcej tímov v spolupráci s koordinátormi jednotlivých tímov. Stravovacia prevádzka, práčovňa a administratíva (personalistika, ekonomika,…) sú riešené centrálne a sú pod vedením riaditeľky NO. Predpoklad je, že aj táto časť organizácie, sa v budúcnosti stane súčasťou jednotlivých samostatných jednotiek. Riaditeľka NO spolu s vedúcou tímov a koordinátormi oboch organizačných zložiek
tvoria užšie vedenie zariadenia. Takéto organizačné postavenie má priniesť jedinečnosť nášho zariadenia v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti.

4. Rozdelenie zamestnancov a ich pôsobenie v jednotlivých tímoch má za cieľ podporovať budovanie pocitu vlastnej zodpovednosti a dôležitosti za vykonávanú činnosť, priblíženie sociálnej starostlivosti prijímateľovi sociálnej služby, vytváranie vzájomnej dôvery vo vzťahu poskytovateľ – prijímateľ sociálnej služby, ale aj vo vzťahoch medzi samotnými zamestnancami. Je nesporná spolupráca vedenie – zamestnanci, vytvorenie prostredia pre kreatívny prejav pracovníkov a tým prostredia pre príjemný život prijímateľov sociálnej služby, zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zvýšenie efektivity, vytvorenia prirodzeného prostredia, napodobňujúc domov bez režimového systému fungovania, príprava personálu na prístup k prijímateľom sociálnej služby bez obmedzenia na báze rešpektu a úcty.

5. Vedenie zariadenia je v pravidelnom kontakte s pracovníkmi a systém supervízie. Podporuje účasť zamestnancov na ďalšom vzdelávaní s následnou aplikáciou získaných poznatkov do praxe.

6. Hlavné motto práce ľudí, ktorí pôsobia v sociálnych službách by malo vyplývať z vlastnej odpovede na jednoduchú otázku: „Chcel by som byť prijímateľom sociálnej služby v zariadení, v ktorom pracujem?“ Odpoveď na túto rétorickú otázku by nám mala ukázať cestu správneho pôsobenia v sociálnych službách. Táto otázka nás neustále vedie k zamysleniu sa nad možnosťami zlepšovania sociálnej starostlivosti. Je to alfa a omega každého jedného pracovníka v zariadení.

7. V súčasnosti sú na sociálne služby kladené veľké nároky v poskytovaní sociálnej starostlivosti. Žijeme dobu individuality a dobu boja o základné ľudské práva v každej oblasti. Preto musíme dbať na osobitný prístup v práci s prijímateľom sociálnej služby, podporovať jeho jedinečnosť a možnosť vlastnej existencie. Tento smer ma prispieť k vytváraniu a umocňovaniu pocitu domova.

8. Naša vízia stojí na základných pilieroch odbornosti, ľudskosti, spolupráce, a starostlivosti, ktorá vedie prijímateľa sociálnej služby cestou jeho vlastnej existencie a nie tútorstva alebo pomoci za každú cenu. Snahou je udržiavať prijímateľa sociálnej služby v jeho súčasnej životnej kondícii a zamedziť jeho rezignácií.

Víziou ŽIVOT, n.o. je poskytovať také sociálne služby, ktoré prijímateľom
sociálnych služieb umožnia žiť v prirodzenom prostredí spoločnosti, čo najbližšie
k „normálnemu“ životu a v rámci “ normálneho“ štandardu.
Sociálne služby budú poskytované na základe individuálneho prístupu to znamená, že prijímateľ musí byť vnímaný ako človek schopný robiť vlastné rozhodnutia o vlastnom, živote, byť rovnocenným členom komunity, jeho podpora by mala byť šitá na mieru, nie viac než je potrebné, presne toľko, koľko je nutné na jeho začlenenie.
V rámci spolupráce s rodinou, partnerskou službou prijímateľa, správaním a prístupom personálu vnútri i z vonku chceme vytvárať príjemné a podnetné prostredie prijímateľom.
Postupne plánujeme opustiť priestory zariadenia sociálnych služieb ŽIVOT, n.o. v časti domova sociálnych služieb a vybudovať objekt pozostávajúci z dvoch bytových jednotiek pre 12 prijímateľov, kde budú v každej bytovej jednotke so samostatným vchodom bývať po 6 prijímateľov. Forma poskytovanej sociálnej služby bude pobytová sociálna služba, druh sociálnej služby bude domov sociálnych služieb.
Terajšie zariadenie ponecháme ako špecializované zariadenie pre Alzheimerovu, Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie s prvkami deinštitucionalizácie. Súčasťou poskytovaných sociálnych služieb bude aj existujúca prepravná služba.
Ambíciou zariadenia v časti špecializovaného zariadenia je nastavenie sociálnej služby v duchu metódy a techniky validácie podľa Naomi Feil. Pre tento účel personál absolvuje a do budúcna bude absolvovať školenia z procesu validácie.
V pláne je zriadiť v existujúcej budove opatrovateľskú službu poskytujúcu sa v domácom prostredí a centrum pre vzdelávanie v sociálnej práci a špecializovanú sociálno-poradenskú službu. Pre ďalších 8 prijímateľov domova sociálnych služieb zriadime novu sieť sociálnych služieb poskytovaných v komunite formou podporovaného bývania.

toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah